xingwuzhe 发表于 2019-3-14 12:51:26

新人求助 menu。txt

问下这个菜单 怎么解释最重要是的 想让这个菜单直接进入PE不用自己点回车

#!ipxe
#set menu-timeout 8000
   set menu-default win8pe
   set xieyi:string http
   isset ${ip} || dhcp
#isset ${next-server} || set next-server 192.168.3.3
:start

menu iPXE Boot Menu --${ip}
item --gap --             --------------------------------- PE --------------------------------

item win8pe               Boot Win8 PE (wimboot)
item win81pe            Boot Win8.1 RamOS (wimboot)
   
item --gap --             -------------------------------- TOOL --------------------------------
item maxdos               Maxdos Tool
item menu-disk            DiskTool....
item menu-other         OtherTool...
item --gap --             ---------------------------- Advanced options -----------------------

item --key c config       Configure settings                                 -- c
item shell                Drop to iPXE shell
item reboot               Reboot computer
item --key x exit         Exit iPXE and continue BIOS boot                     -- x
choose --timeout ${menu-timeout} --default ${menu-default} selected
goto ${selected}

:shell
echo Type 'exit' to get the back to the menu
shell
goto start

:reboot
reboot

:exit
exit

:config
config
goto start

:pxelinux
chain ${xieyi}://${next-server}/pxelinux.0 || goto retry

:grub4dos
chain ${xieyi}://${next-server}/grldr.0 || goto retry

:memtest
chain ${xieyi}://${next-server}/BOOT/memtest.bin || goto retry
goto start

:maxdos
initrd ${xieyi}://${next-server}/BOOT/dostools/max9.3.ima
chain ${xieyi}://${next-server}/memdisk || goto retry

:menu-disk
menu                  Disk Tool
item diskgen            DiskGen4.5
item mhdd               MHDD

item --key 0x08 back Back to top menu...
chooseselected && goto ${selected} || goto start

:diskgen
initrd ${xieyi}://${next-server}/boot/DOSTOOLS/DGDOS.IMG
chain ${xieyi}://${next-server}/memdisk || goto retry

:mhdd
initrd ${xieyi}://${next-server}/boot/DOSTOOLS/MHDD.ISO
chain ${xieyi}://${next-server}/memdisk iso raw || goto retry

:menu-other
menu
item memtest         memtest86+
item test    ${xieyi} ----select change
item --key 0x08 back Back to top menu...
chooseselected && goto ${selected} || goto start

:test
   iseq ${xieyi} ftp && set xieyi http && goto menu-other ||
   iseq ${xieyi} http && set xieyi ftp && goto menu-other ||

:TangoPE
initrd ${xieyi}://${next-server}/ISO/TangoPE_NET.ISO || goto retry
chain ${xieyi}://${next-server}/memdisk iso raw

:win8pe
kernel ${xieyi}://${next-server}/wimboot/wimboot || goto retry
initrd ${xieyi}://${next-server}/wimboot/bootmgr.exe       bootmgr.exe|| goto retry
initrd ${xieyi}://${next-server}/wimboot/bcd       BCD|| goto retry
initrd ${xieyi}://${next-server}/wimboot/boot.sdi   boot.sdi|| goto retry
initrd ${xieyi}://${next-server}/wimboot/BOOT.WIM   BOOT.WIM|| goto retry
boot || goto retry
goto start

:win81pe
kernel ${xieyi}://${next-server}/wimboot/wimboot || goto retry
initrd ${xieyi}://${next-server}/wimboot/bootmgr.exe       bootmgr.exe|| goto retry
initrd ${xieyi}://${next-server}/wimboot/bcd       BCD|| goto retry
initrd ${xieyi}://${next-server}/wimboot/boot.sdi   boot.sdi|| goto retry
initrd ${xieyi}://${next-server}/wimboot/DYY8.WIM   BOOT.WIM|| goto retry
boot || goto retry
goto start

:retry
imgfree
prompt Error! press any key to back menu
goto start

jjbad 发表于 2019-3-14 15:17:05

set menu-timeout 8000 删除就好

xingwuzhe 发表于 2019-3-14 15:25:35

jjbad 发表于 2019-3-14 15:17
set menu-timeout 8000 删除就好

不行啊 还是一直停留在 菜单选择界面

江南一根葱 发表于 2019-3-14 15:41:21

第二行去掉#号吧

xingwuzhe 发表于 2019-3-14 18:18:08

嗯嗯 弄好了但是不是直接进入 是1秒以后set menu-timeout 1000

邪恶海盗 发表于 2019-3-14 19:46:37

xingwuzhe 发表于 2019-3-14 18:18
嗯嗯 弄好了但是不是直接进入 是1秒以后set menu-timeout 1000

建议搞个倒计时的好一些,否则菜单没存在的意义了

xingwuzhe 发表于 2019-3-17 00:20:57

邪恶海盗 发表于 2019-3-14 19:46
建议搞个倒计时的好一些,否则菜单没存在的意义了

好的谢谢
页: [1]
查看完整版本: 新人求助 menu。txt